Изисквания към кандидатстващите
  
 1. Изисквания за всички длъжности:
  1. Да притежава необходимите документи със срок на валидност не по малко от една година от датата на подаване на Заявление за постъпване на работа, както следва:
  2. Да удостовери годността си за работа на море чрез медицински преглед по установен ред и условия.

 2. Изисквания по длъжности:
  1. За офицерски състав – палубна команда:
   • Задграничен паспорт ;
   • Моряшки паспорт;
   • Свидетелство за правоспособност ;
   • Начална подготовка по морска безопасност;
   • Противопожарна подготовка по разширена програма;
   • Оказване на първа медицинска помощ;
   • Водач на спасително средство и дежурна лодка различна от бързоходна дежурна лодка;
   • Подготовка за управление на ресурсите на мостика и работа в екип;
   • Подготовка за корабоводене с използване на ECDIS и AIS;
   • Оказване на медицински грижи на борда на кораба за Капитан, Старши помощник капитан и Втори помощник капитан;
   • Корабен офицер по сигурността – за Капитан, Старши помощник капитан;
   • Подготовка на морските лица, изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба;
   • Подготовка по опазване на морската среда;
   • Жълта треска;
   • Удостоверение за ниво на владеене на английски език /Марлинс тест/ придобито в БМКЦ – за Капитан над 85%; Старши помощник капитан -85%; Вахтен помощник капитан – 80%;

  2. За офицерски състав – машинна команда:
   • Задграничен паспорт ;
   • Моряшки паспорт;
   • Свидетелство за правоспособност ;
   • Начална подготовка по морска безопасност;
   • Противопожарна подготовка по разширена програма;
   • Оказване на първа медицинска помощ;
   • Водач на спасително средство и дежурна лодка различна от бързоходна дежурна лодка;
   • Подготовка за управление на ресурсите на машинно отделение и работа в екип;
   • Подготовка за експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни двигатели;
   • Подготовка по експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 Волта – за Електромеханици и електротехници;
   • Подготовка на морски лица, изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба;
   • Подготовка по опазване на морската среда;
   • Жълта треска;
   • Удостоверение за ниво на владеене на английски език /Марлинс тест/ придобито в БМКЦ – за Главен механик, Втори механик -80%; Вахтен механик и Електромеханик – 70%.

  3. За изпълнителен състав:
   • Задграничен паспорт;
   • Моряшки паспорт;
   • Свидетелство за професионална пригодност;
   • Начална подготовка по морска безопасност;
   • Водач на спасително средство и дежурна лодка различна от бързоходна дежурна лодка - за квалифициран моряк палубна команда;
   • Подготовка на морски лица, изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба;
   • Подготовка по опазване на морската среда;
   • Жълта треска;
   • Медицинска здравна книжка – за домакинска команда за фериботи и влекачи;
   • Удостоверение за изискващата се квалификация – за кораборемонтчик /фитер/ и готвач;
   • Говорим английски – нивото се установява в процес на интервю.

Документи за кандидатстване