Снабдяване, ИТ и комуникации

Направление "Снабдяване и логистика"

Направление „Снабдяване и логистика“ отговаря за снабдяването и доставянето на консумативи, резервни части, технически газове, смазочни материали, гориво и технически химикали на борда на корабите на „Параходство БМФ“ АД, бреговите обекти на компанията, като използва свои собствени и/или наети наземни, въздушни и морски товарни и транспортни средства.

Сектор „Складове и логистика“ отговаря за съхранението на консумативите, резервните части, техническите газове и т.н. от български и чуждестранни компании, приемането на стоки на консигнация или съхранение, депозирането и вземането на стоки от складовете в съответствие с процедурите на „Параходство БМФ“ АД, директивите и инструкциите на Ръководството на компанията, както и съобразно действащите регулации на ЕС и законите на Република България.


Направление "ИТ и комуникации"

Направление "ИТ и комуникации" осигурява:

  • надеждна работа на радио-навигационни и телекомуникационни системи и услуги на борда на корабите на „Параходство БМФ“ АД (в случай на повреди/дефекти, същите могат да бъдат отстранени от нашия сервиз КРНО);
  • всички видове комуникация на "Параходство БМФ" АД с други брегови кореспонденти чрез интернет, телефон, радио-телефонни и сателитни връзки и трансфер на данни;
  • цялостна поддръжка на компютрите и софтуера на бреговото ръководство на компанията и корабите.