Техническа експлоатация
Дирекция „Техническа експлоатация” организира, наблюдава и ръководи всички ремонтни работи на борда на корабите на Параходство БМФ. Със своя екип от квалифицирани суперинтенданти и инженери, които редовно посещават корабите, направлението носи отговорност за доброто техническо състояние и графика на ремонтите им, и поддържа дългогодишни взаимоотношения с водещи ремонтни заводи, не само в България, но и в целия свят. Има ангажимент да поддържа корабите на флота в пълно съответствие с международните конвенции на IMO (Международна Морска Организация), конвенциите на Международната Организация на Труда, изискванията на администрацията на флага, класификационните организации и пристанищната администрация.

Нашите суперинтенданти отговарят за състоянието на корабите, за техническите им показатели и експлоатация, включително:
 • безопасно и ефикасно обработване на товарите и определяне състоянието на товарните помещения;
 • планирана поддръжка на кораба и аварийни непланови ремонти;
 • изготвяне регулярно на оценка за състоянието на корабите;
 • планиране на докуването на кораба и наблюдение на ремонта;
 • контрол на бюджета за технически разходи;
 • освидетелстване и проверки;

Техническият персонал на Параходство БМФ работи като екип и по този начин осигурява комплексна и контролирана среда за нашия флот. Състои се от опитни и образовани професионалисти, с дипломи от водещи български и международни академии и университети.
Солидните ни взаимоотношения с първокласни доставчици, работилници и фирми, предлагащи морски услуги правят възможно корабите ни да получават надеждни и висококачествени услуги на възможно най-ниска цена. В допълнение към горното техническият персонал на Параходство БМФ може да предостави пълно техническо управление в следните случаи:
 • преглед и проверка на състоянието на кораба преди закупуване;
 • проверка преди докуване на кораба и подготовка на ремонтна ведомост;
 • преговори с кораборемонтните заводи;
 • наблюдение и надзор на ремонта;
 • установяване на щети по корпуса и механизмите на кораба;
 • наблюдение и надзор при авариен ремонт на вода и в дока;
 • съдействие при искове за обезщетение за повреди по корпуса и механизмите;
 • доставка на резервни части, нови – директно от производителя и възстановени;
 • IHM certification;
Всички кораби се експлоатират по начин, безопасен за околната среда и постоянно се прилагат предпазни мерки срещу всички идентифицирани рискове.