Застраховки и рекламации

Отдел “Застраховки и рекламации” осигурява квалифицирани услуги, свързани с проучване пазара на Морско застраховане, пласиране на Каско и P&I застраховки и създаване на ефективни решения, свързани със сключване на застрахователни договори и обработка на искове и щети.

Отделът се ръководи от Ръководител отдел и е на пряко подчинение на Изпълнителните Директори.

В отдела има два сектора. Ръководителят на отдела и структурно подчинените му служители в отделните сектори осъществяват следните основни функции:

Сектор “Аварии и застраховки”

  • набира и анализира застрахователни оферти;
  • осъществява изпълнението на сключените застрахователни договори, надлежно документиране, предявяването и обработка на искове по щети;
  • набира оферти и осигурява допълнителни застраховки при нарушаване обхвата на покритието;
  • води кореспонденция и преговори с различни застрахователи, с представители на потърпевшите и на виновните страни по даден инцидент, адвокати, диспашори и др. във връзка с възникнали застрахователни събития (включително и инциденти попадащи под договорените със застрахователите франшизи), както и предприема действия по всеки конкретен случай за осигуряване на съответното обезщетение на компанията.

e-mail: insurance@navbul.com

Сектор “Рекламации по товара”

  • при получена информация за очаквана рекламация, взема активно участие в установяване на фактите, оказване на съдействие и даване на необходимите инструкции до кораба, агентите и клубните представители;
  • при получаване на рекламации по товара събира необходимите документи, извършва анализ на фактите, води кореспонденция с рекламантите и взема решения за уреждане на рекламациите, имайки предвид фактите и обстоятелствата на всеки конкретен случай, по начин, който свежда до минимум загубите и разходите на компанията;
  • при нужда уведомява и работи съвместно с P&I застрахователите и техните кореспонденти за защита интересите на компанията, както и предявява възникналите щети.

e-mail: claims@navbul.com