Navbul.com > Home
Защита на личните данни

Уведомление за поверителност

Поверителността на вашите лични данни е важна за нас. Тази декларация за поверителност описва правилата и практиките на „ Параходство Български Морски Флот“ АД ("Navibulgar") относно събирането и използването на вашите лични данни и определя правата Ви за във връзка със защита на личните ви данни. Ние приемаме поверителността на информация като наша постоянна отговорност и затова периодично ще актуализираме това уведомление за поверителност, когато предприемаме нови практики за лични данни или приемаме нови политики за поверителност. Моля прочетете внимателно това Уведомление за поверителност.

Този раздел съдържа кратко резюме. За да научите повече, моля, кликнете върху връзката "Научете повече" в долната лява част на определената секция.


„Параходство Български Морски Флот“ АД е дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрационен номер (ЕИК): 103002674. Седалището ни е на бул. Приморски 1, район Одесос, 9000 Варна. Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с асоциирани дружества, когато е необходимо и подходящо, при условие че са спазвани съответните мерки.
В случай, че възникнат въпроси относно това уведомление за поверителност или желаете да упражните правата си, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на Navibulgar по всяко време:

 • Чрез имейл: dpo@navbul.com;
 • По телефона: +359 52 683 292;
 • По поща: 1 Primorski Blvd., Odesos District, 9000 Varna, Bulgaria


Понятието "лични данни" в това уведомление за поверителност има същото значение като в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защитата на данните) ("ОРЗД"). Накратко, това означава информация, която Ви идентифицира, пряко или непряко (в комбинация с други данни, които могат да бъдат на наше разположение), включително например Вашето име, пол, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, предоставени ни от вас или получени от нас от други източници, онлайн идентификатори и т.н.
Ние събираме и използваме лични данни с цел извършване на основната ни бизнес дейност ( превоз на товари по море), както и други съпътстващи дейности. Нашите цели и законните основания за обработка на Вашите лични данни се различават в зависимост от отношенията ни с Вас и с дейността, която се извършва. Информацията, която събираме и използваме, е ограничена до това, което е необходимо във връзка с целите, за които данните Ви се обработват с минимално засягане на личното ви пространство.
Личните данни на служителите, които събираме и използваме, законните основания и цели за събиране и използване на такива лични данни, са наличнив нашата Система за „Управление на безопасността и качеството“.
В случай , че Вие сте наш клиент или доставчик, ние обикновено обработваме следните видове лични данни, които са ни предоставени от вас или от вашата организация:

 1. Информация за Вас, включително име, длъжност, адрес, имейл и други данни за контакт;
 2. Информация за фирмата, с която сте свързани;
 3. Информация, която ни предоставяте по време на комуникацията ни, например коментари или запитвания за конкретна услуга или доставка.

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по имейл: dpo@navbul.com), за да получите пълна информация за личните данни, свързани с Вас, които обработваме.
Можете да научите повече за това, като кликнете по-долу.

Научете повече (Какво събираме и как го използваме) - Информация за бизнес контакти
БИЗНЕС КОНТАКТИ
Ние обработваме определени лични данни на лица, които не са наши клиенти или договарящи страни и не работят за такива организации, но с които бихме искали да изградим бизнес отношения или да развиваме вече изградените такива.
 1. Видове лични данни, които обработваме
  Видът на личните данни, които събираме и обработваме, обикновено включва изброената по-долу информация:
  Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, пол;
  Контакт детайли: бизнес адрес, домашен адрес (в случай, че не работите за дадена организация), телефонен номер, факс номер, мобилен номер, имейл адреси и други данни за контакт, както и предпочитания за комуникация;
  Информация за заетостта: име на организацията, заемана длъжност, професионален специалиализация, квалификация, трудова история;
  Данни за услугите: Подробности за услугите и продуктите, които Вие или Вашата организация желаете или които сме Ви предоставили в миналото (ако има такива);
  Предпочитания и изисквания (за участник в бизнес събития): хранителни предпочитания, включително такива, породени от етнически произход, религиозни убеждения или здравословни проблеми, хранителни алергии), предпочитания за настаняване (ако Ви съдействаме за намиране на подходящо място за престой), транспортни предпочитания и други.
  Допълнителна информация: информация, която получаваме в хода на комуникацията с Вас или Вашата организация (напр. Вашeтo лично мнение, съвети).
  Обработване на данни от "специална категория" (лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице, данни, касаещи здравословното състояние или сексуалната ориентация на физическо лице), свързани с нашите бизнес контакти, не са необходими за по-голямата част от нашите цели. Моля, не споделяйте с нас такива данни, освен ако не участвате в събитие, организирано от нас.

 2. Как се събира Вашата лична информация?
  Тази информация е или (a) предоставена от Вас, (б) предоставена от Вашата организация, (в) получена от трети страни (например брокери, мениджъри, доставчици на услуги), (г) получена от публични регистри, информация, достъпна чрез търсене в интернет или на сайтове за бизнес мрежи), (д) създадени от нас в процеса на комуникацията с Вас.

 3. Цели и законни основания за обработка на Вашите лични данни
  Необходимо е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:
  • за осъществяване на комуникация с Вас с цел обсъждане на предоставянето на услуги / доставка на стоки (или други), които в бъдеще могат да представляват интерес за Вас / Вашата организация;
  • да изпращаме нашите предложения и препоръки, касаещи Вас или Вашата организация относно услугите / стоките, които предлагаме, както и да Ви изпращаме специфични за пазара и индустрията информация и отчети;
  • да отговаряме на Вашите запитвания, молби, въпроси или жалби;
  • да актуализираме документите си и личните данни;
  • да Ви осигуряваме подходяща храна и напитки, както и да осигуряваме Вашия комфорт ( достъп до сгради ) и приятен престой.

  Придържаме се към следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

  • когато е в нашите законни интереси, например: да извършваме основната си дейност (морски превоз на товари) и спомагателни дейности; да подобрим функционирането на нашия бизнес, както и на практиките ни за развитие на бизнеса; да разработваме нови продукти и услуги и да подобряваме съществуващите продукти и услуги; да развиваме бизнес отношения;
  • когато обработването е необходимо за целите на Вашите законни интереси или тези на Вашата организация, както и тези на трети лица във връзка с осъществяване на бизнес;
  • възможно е да обработваме лични данни и с Вашето съгласие;
  • специални категории данни могат да бъдат обработени въз основа на Вашето изрично съгласие, когато е необходимо да се защитят Вашите или други жизненоважни лични интереси, когато сте физически или юридически неспособни да дадете съгласие, когато сте ги направили обществено достояние или с цел установяване, упражняване или защита на правни искове.

  В случаите, когато това е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

  • Вашата организация;
  • собствениците на кораби, менажирани от нас;
  • професионални съветници и консултанти;
  • местни и централни правителствени органи;
  • регулаторни органи;
  • доставчици на услуги за събития (персонал, помещения, доставчици на кетъринг услуги, персонал по сигурността).

  В случай, че получавате от нас маркетингови съобщения (например покани за срещи или маркетингови събития), но не желаете да Ви ги изпращаме, моля, свържете се с нас на имейл адрес: dpo@navbul.com, като това действие няма да предизвика никакви негативни последици за Вас или Вашата организация.


Научете повече (Какво събираме и как го използваме) - Информация за клиенти
ЧАРТЬОРИ, КЛИЕНТИ И ДРУГИ ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ
Ние обработваме лични данни на физически лица, които работят за наематели, брокери, наемодатели, корабособственици (в случаите, когато предоставяме агентийски услуги) и възложители, на които предоставяме услуги или доставяме стоки (текущи и минали) за техните директори, акционери и крайни бенефициенти, както и за договарящите страни, ако те са физически лица. Възможно е да не сме в състояние да предоставим на Вас/ Вашата организация конкретна услуга или продукт, ако нямаме достатъчно информация.
 1. Видове лични данни, които обработваме
  Видът на личните данни, които събираме и обработваме, може да включва някои или всички изброените по-долу, в зависимост от нашите взаимоотношения с Вас:
  Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, пол, дата на раждане / личен номер, паспорт / i.d. номер на картата и длъжност на лицето, подписало договор, при определени обстоятелства идентификационни документи, идентификационни номера и друга информация за самоличност (например за членовете на екипажа, които посещават българските пристанища);
  Данни за връзка: адрес на фирмата, домашен адрес (ако договарящата страна е физическо лице), телефон, факс номер, мобилен телефонен номер, имейл адреси и други данни за контакт, както и предпочитания за комуникация;
  Информация за заетостта: име на организацията, длъжност / позиция, ранг (за членовете на екипажа), професионален специализация, квалификация, трудова история;
  Данни за услугите: подробности за услугите и продуктите, които Вие или Вашата организация сте поискали или които сме Ви предоставили за Вас или за Вашата организация;
  Финансови данни: когато договарящата страна е физическо лице - банкови данни; историята на транзакциите и други според случая;
  Друга информация
  Информация, която получаваме в процеса на предоставяне на услугите, при наличието на нашите договорни отношения с Вас или Вашата организация (напр. Вашите лично мнение, съвети, данъчна резиденция).
  Практиката ни е да не обработваме данни от "специална категория" (лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице, или данни относно здравословното състояние, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице), свързани с чартьори, клиенти и други договарящи се страни или техните служители. При определени обстоятелства, при които предоставяме агентийски услуги, е възможен достъпът ни до медицинска информация на служителите на организацията (например, когато се иска помощ от страна на член на екипажа да посети лекар, в случаите, когато член на екипажа се нуждае от хоспитализация или репатриране по медицински причини). При такива обстоятелства конкретната организация, която ни предоставя медицинската информация, е необходимо да гарантира, че последните се обработват и споделят с нас в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 2. Как се събира Вашата лична информация?
  Тази информация е или (a) предоставена от Вас, (б) предоставена от Вашата организация, (в) получена от трети страни (например брокери, мениджъри, Ваши доставчици на услуги), (г) получена от публични регистри, информация, достъпна чрез търсене в интернет или на сайтове за бизнес мрежи) или (д) създадени от нас в хода на Вашите или на тези на Вашата организационни взаимоотношения с нас.

 3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни
  Необходимо ни е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:
  • за да комуникираме с Вас с цел обсъждане на доставката на услуги на стоки (или други) на Вас / Вашата организация;
  • за потвърждение на Вашата самоличност за предоставяне на някои услуги;
  • за оценяване на заявление за продукт или услуга, включително разглеждане дали да Ви предложим продукта или услугата, разкриване на цената, оценяване на поетия риск от това действие, метод и начин на плащане;
  • за да сключим договор с Вас / Вашата организация да предоставяме услуги / стоки на Вас или Вашата организация, да управляваме услугата / продукта, които Вашата организация има с нас;
  • за да отговаряме на Вашите запитвания, молби, жалби, искове и други;
  • за да анализираме нашите бизнес тенденции и профили, и да получаваме обратна връзка от нашите клиенти;
  • за да обработвате финансови транзакции (да получаваме плащания и да проверяваме дали плащанията от Вас или Вашата организация са извършени);
  • за да дадем възможност на членовете на нашата групата да изпълняват някоя от посочените по-горе цели, за да позволим на трети страни да изпълняват някоя от посочените по-горе цели от наше име или да предоставят възможност за предлагане на услуги от трети лица, назначени от Вас / Вашата организация;
  • за да актуализираме документацията си и за целите на одита;
  • за да спазваме законовите и регулаторни задължения, изисквания и насоки;
  • за да спазваме правните задължения и задълженията към трети лица в борбата срещу прането на пари, финансирането на тероризма, борбата с подкупите и корупцията, за да имаме възможност да проверим дали Вие / Вашата организация / акционери / крайни бенефициенти, директори или други лица, свързани с Вашата организация, са включени в списък на лица, групи и образувания, които са предмет на финансови санкции, наложени от ЕС / САЩ, други държави или организации;
  • за да отправяме предложения и препоръки към Вас / Вашата организация относно услугите / стоките, които предлагаме, и да Ви изпращаме специфични за пазара и индустрията информация и отчети;
  • за да предприемаме законови стъпки срещу Вас или Вашата организация или да защитаваме себе си / корабособствениците срещу искове, повдигнати от Вас / Вашата организация.

  Ние разчитаме на следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

  • когато е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна или за да предприемем стъпки по Ваше желание преди сключването на договор;
  • когато е в законните ни интереси да извършваме действия, като например: да извършваме основната си дейност (морски превоз на товари), да извършваме поддържащи дейности, да предоставяме агентийки услуги или да изпълняваме нашите договорни задължения като мениджъри; да извършваме и / или тестваме ефективността на нашите продукти, услуги и вътрешни процеси; за управление и одит на нашите бизнес операции, включително счетоводство; за установяване, упражняване на защита срещу съдебни и други искове; да упражняваме правата си по договор, сключен с Вас / Вашата организация; когато е необходимо да споделяме Вашата лична информация с хора или организации, за да управляваме бизнеса си или да изпълняваме законови и / или регулаторни задължения; да подобрим работата на нашия бизнес и на нашите бизнес партньори; да разработваме нови продукти и услуги и да подобряваме съществуващите продукти и услуги;
  • когато обработката е необходима за целите на Вашите легитимни интереси или тези на Вашата организация или на трети лица: за провеждане на бизнес (например когато Вие / Вашата организация сте посочили трета страна да извърши нещо от Ваше име или при обработване на Вашите данни с цел да се даде възможност на собственика на плавателния съд или член на групата да осъществява своята дейност);
  • когато обработката е необходима за спазване на нашите правни задължения;
  • можем да обработваме лични данни със съгласието на лицето, чиито данни се събират, или с неговото изрично съгласие.

  Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

  • Вашата организация;
  • собственици на кораби, менажирани от нас;
  • професионални съветници и консултанти;
  • одитори;
  • специализирани дружества за събиране на вземания;
  • доставчици на услуги, използвани от нас или собственици на плавателни съдове или такива, използвани от Вас / Вашата организация;
  • местни и централни правителствени органи (включително пристанищни, митнически и морски администрации, гранични органи);
  • регулаторни органи;
  • съдилища, трибунали и арбитри;
  • юридически представители, адвокати;
  • сървейорски организации;
  • застрахователи и P & I клубове.

  В нашата практика не използваме Вашите лични данни (данни за самоличност, данни за контакт и услуги) за директен маркетинг, но в случай, че Ви изпратим маркетингово съобщение (напр. Покани за срещи или маркетингови събития), Вие сте в правото си по всяко време да ни помолите да прекратим това действие, като се свържете с наш служител по защита на данните на имейл адрес dpo@navbul.com, като това действие няма да предизвика никакви негативни последници за Вас / Вашата организация.
  Моля да имате предвид, че Вашите данни могат да бъдат изпратени в трети държави, за които няма решение на Европейската комисия за наличие на адекватно ниво на защита.
  За повече информация, моля, прочетете раздела ("Изпращане до страни без " адекватно ниво " на защита”).

Научете повече (Какво събираме и как го използваме) - Информация за доставчици на стоки/услуги
ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ/УСЛУГИ И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Ние използваме доставчици на стоки и услуги с различни цели (за доставяне на стоки и услуги на менажираните от нас кораби; ремонт и поддръжка; осигуряване на услуги в офисите ни; организиране на събития; предоставяне на агентийски и други услуги и др.) Ние обработваме лични данни на физически лица, които работят за тези доставчици и участват в договарянето или предоставянето на услуги / стоки за техните директори (законни представители), акционери, бенефициенти, професионални консултанти и за доставчиците на стоки и услуги в случай, че те са физически лица.
 1. Видове лични данни, които обработваме
  Видът на личните данни, които събираме и обработваме, може да включва някои или всички от долуизброените в зависимост от вида услуги / стоки и от това къде се предвижда да бъдат извършени / доставени, както и в зависимост от конкретните обстоятелства:
  Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, пол, дата на раждане / личен номер, паспорт / i.d. номер на картата и длъжност на лицето, подписващо договор, при определени обстоятелства (когато услугите или стоките се доставят на борда на корабите / нашите офиси) идентификационни документи, идентификационни номера и друга информация, събирана за идентифициране на посетителите на наши кораби/ наши съоръжения. Моля, проверете секцията с информацията, която събираме за посетителите на нашите помещения и нашите кораби).
  Данни за контакт: служебен адрес, домашен адрес (ако доставчикът е физическо лице), телефон, факс номер, мобилен телефонен номер, имейл адреси и други данни за контакт, както и предпочитания за комуникация;
  Информация за заетостта и квалификацията: име на организацията, длъжност / позиция, професионален специализация, квалификация, сертификати и лицензи (ако се нуждаем от специфични услуги, например оценка на активи, ремонт), референции, трудова история;
  Данни за услугата: подробности за услугите и продуктите, които сме поискали от Вас или Вашата организация или които Вие или Вашата организация сте предоставили; информация за изпълнението на услугата;
  Финансови данни: Когато доставчикът е физическо лице: банкови данни, информация за лични доходи и други според случая;
  Друга информация: информация, която получаваме в процеса на предоставяне на услуги / доставка на стоки (например Вашите лично мнение, съвети, застрахователна информация, място на установяване за данъчни цели и др.).
  Обикновено не обработваме данни от т.нар."специална категория" (лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице, или данни,касаещи здравето и сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице), свързани с нашите доставчици на стоки/услуги или техните служители, освен ако се прилагат някои от изключенията по чл. член 9, параграф 2 от ЗЗЛД. Медицинска информация се изисква и обработва за оценка на работоспособността, когато доставчикът на стоки/услуги или персоналът на доставчика извършват услуги на борда на кораб. Медицинската информация, както и хранителните предпочитания, дължащи се на етнически произход, религиозни убеждения, здравословни проблеми, хранителни алергии (вж. Раздел "Информация за посетителите на нашите помещения и на нашите кораби") могат да бъдат обработвани също и на следната законова основа: Вашето изрично съгласие; на задълженията и упражняването на специфични права в областта на трудовото и осигурителното право и социалното осигуряване; защита на жизненоважни интереси на дадено лице; установяването, упражняването или защитата срещу правните искове и публичността на тези данни.

 2. Как се събира Вашата лична информация?
  Информацията е или: a) предоставена от Вас, б) предоставена от Вашата организация, в) получена от трети страни, г) получена от публични източници (публични регистри, налична информация от търсене в интернет или от сайтове за бизнес мрежи) (д) създадена от нас в хода на Вашите или тези на Вашата организация дейности за нас или след това.

 3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни
  Необходимо е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:
  • Да изискваме от Вас подходяща организация за доставка на стоки / услуги;
  • да изберем Вас или Ваша организация, която да ни предоставя услуги или за оперирани от нас кораби; за комуникация с Вас; да гарантираме, че услугите се извършват / продуктите се доставят според нашите или тези на собственика изисквания за удовлетвореност;
  • да обработваме финансови транзакции (да извършваме плащания и / или да получаваме плащания от Вас или Вашата организация), да прилагаме данъчни облекчения и вноски за социално осигуряване (ако е приложимо);
  • да следваме спазването на законовите и регулаторни задължения, изисквания и насоки;
  • да предоставяте на Вас или на Вашата организация референции/ препоръки;
  • да актуализираме документацията си за целите на одита;
  • да спазваме правните задължения и задълженията към трети лица в борбата срещу прането на пари, финансирането на тероризма, борбата срещу подкупите и корупцията, за да следим дали Вие / Вашата организация / акционери / крайни бенефициенти, директори или други лица, свързани с Вашата организация, са включени в списък на лица, групи и образувания, подлежащи на финансови санкции от страна на ЕС / САЩ, други държави или организации;
  • да Ви осигуряваме подходяща храна и освежителни напитки;
  • да подадем жалба; да изпълним предоставена гаранция; да предприемем законови стъпки срещу Вас или Вашата организация или да защитим себе си / корабособствениците срещу искове, повдигнати от Вас / Вашата организация.

  Разчитаме на следните правни основания при използване на Вашите лични данни:

  • когато е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна или за да предприемем стъпки по Ваша молба при сключване на договор (например, когато е необходимо да Ви се плати договорената такса за предоставените от Вас услуги) ;
  • когато е в наш законен интерес, например като: да назначим подходящи доставчици, които да ни помагат в провеждането на нашата дейност или в изпълнението на задълженията ни като мениджъри; да извършваме нашата дейност (морски превоз на товари), да поддържаме дейности или да спазваме нашите договорни задължения като мениджъри; за управление и одит на нашите бизнес операции, включително счетоводство; за установяване, упражняване или защита срещу съдебни и други искове; да упражняваме правата си по договор, сключен с Вас / Вашата организация (например за подаване на жалба в рамките на гаранционния период, заявка за назначаване на сървейър); да оценим Вашата ефективност си за нашите бизнес цели;
  • когато обработването е необходимо за целите на Вашите легитимни интереси или тези на Вашата организация: за осъществяването на бизнес (когато обработваме Вашите лични данни с цел да Ви предоставим справки);
  • когато обработката е необходима за спазване на нашите правни задължения.

  Можем да обработваме Вашите лични данни и с Вашето съгласие или с Вашето изрично съгласие.  Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

  • Вашата организация;
  • собствениците на кораби, управлявани от нас;
  • професионални съветници и консултанти;
  • одитори;
  • специализирани дружества за събиране на вземания;
  • доставчици на услуги, използвани от нас или собственици на плавателни съдове;
  • местни и централни правителствени органи (включително пристанищни, митнически и морски администрации);
  • регулаторни органи;
  • съдилища, трибунали и арбитри;
  • юридически представители, адвокати;
  • сървейърски организации;
  • застрахователи.

  Моля, обърнете внимание, че ако извършвате услуги / доставка на стоки на плавателен съд, Вашите данни могат да бъдат прехвърлени към трети страни, за които няма решение на Европейската комисия за наличие на адекватно ниво на защита. За повече информация, моля, прочетете раздела ("Преводи в страни без" адекватно ниво "на защита“).


Научете повече (Какво събираме и как го използваме) - Информация за посетители
ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИТЕ ОФИСИ / СГРАДИ
Ние обработваме следните категории лични данни за посетителите на нашите офиси/ сгради
 1. Видове лични данни, които обработваме
  Ние може да събираме и обработваме следните категории лични данни, според случая:
  Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, дата на раждане, идентификационен номер, данни за паспорт / i.d карта;
  Видео-наблюдение, HDCVI и IP изображения;
  Предпочитания и изисквания: хранителни предпочитания, здравни данни (например инвалидност);
  Друга информация: информация, която получаваме по време на Вашето посещение.

 2. Как се събира Вашата лична информация?
  Тази информация е или (a) предоставена от Вас, (б) предоставена от Вашата организация, (в) получена от публични източници (информация, достъпна от търсенето в интернет или на сайтове за бизнес мрежи) или (г) получена от видео-наблюдение, HDCVI и IP камери в / около нашите офиси.

 3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни
  Необходимо е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:
  • за да гарантираме сигурността на територията на нашите сгради, да предотвратяваме и откриваме престъпления, тероризъм и щети на нашата собственост;
  • за да спазваме нашите процедури за безопасност и да можем да реагираме в случай на авария;
  • за да можем да потвърдим Вашето местонахождение;
  • за да Ви осигурим храна, освежителни напитки, както ида Ви осигурим достъп и създадем комфорт по време на Вашето посещение;

  Разчитаме на следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

  • когато е в наш легитимен интерес или в интерес на трета страна, да направим следното: да защитим нашата собственост;да осигурим безопасността на нашите служители и на служителите на наемателите ни, да пазим нашия бизнес и бизнеса на наемателите ни; да осигуряваме Вашата безопасност и тази на другите лица в сградата; да предпазване Вас и другите лица в сградата от престъпления, щети и кражби с взлом; да развиваме нашите бизнес отношения с клиентите ни, доставчиците на стоки/услуги, бизнес контактите и други;
  • когато е необходимо за защита на Вашия жизненоважен интерес от трета страна;
  • когато е необходимо да спазим нашите правни задължения;
  • можем да обработваме лични данни и с Вашето съгласие.
  • специални категории данни (хранителни предпочитания, дължащи се на религиозни вярвания или етнически произход или поради здравословни проблеми, хранителни алергии, инвалидност) могат да бъдат обработени въз основа на изричното Ви съгласие, когато е необходимо да се защитят Вашите или на други лица други жизненоважни интереси; когато физически или юридически сте неспособни да дадете съгласието си или когато сте ги направили обществено достояние или за установяване, упражняване или защита срещу правни искове.

  Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

  • Вашата организация;
  • професионални съветници и консултанти;
  • местни и централни правителствени органи (включително правозащитни органи);
  • линейки, противопожарни и други служби за гражданска защита;
  • услуги за кетъринг и други доставчици на услуги;
  • застрахователи;
  • регулаторни органи.


Посетители на територията на наши плавателни съдове
Ние обработваме следните категории лични данни за посетителите на плавателни съдове:
 1. Видове лични данни, които обработваме
  Ние може да събираме и обработваме следните категории лични данни, според случая:
  Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, данни за паспорт / i.d карта (ако е приложимо);
  Информация за заетостта: име на организацията, длъжност / позиция;
  Предпочитания и изисквания: хранителни предпочитания;
  Друга информация: информация, която получаваме по време на Вашето посещение (например наличие на защитни средства и дрехи).

 2. Как се събира Вашата лична информация?
  Тази информация е или (a) предоставена от Вас, (б) предоставена от Вашата организация, или (в) получена от публични източници (информация, достъпна чрез търсене в интернет или на сайтове за бизнес мрежи).

 3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни
  Необходимо е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:
  • предотвратяване и разкриване на престъпления, тероризъм и щети на кораба, наша или на трети страни собственост и околна среда;
  • предотвратяване на инциденти и опазване на живота и здравето Ви, както и живота и здравето на другите лица на борда;
  • спазване на нашите процедури за безопасност и сигурност и адекватна реакция в случай на авария;
  • за потвърждение на Вашето местонахождение;
  • за осигуряване на храна и освежителни напитки;

  Разчитаме на следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

  • когато е в наш легитимен интерес или в интерес на трета страна, да направим следното: да защитим плавателния съд, товара, нашето имущество или това на трети лица; да защитим Вас или други лица срещу престъпления, щети, кражби с взлом и инциденти;
  • когато е необходимо за защита на Вашия или този на трета страна жизненоважен интерес;
  • когато е необходимо да спазим нашите правни задължения;
  • можем да обработваме лични данни и с Вашето съгласие.
  • специални категории данни (например предпочитания за храна поради религиозни вярвания или етнически произход или поради здравословни проблеми, хранителни алергии и други) могат да бъдат обработени въз основа на Вашето изрично съгласие; когато е необходимо да се защитят Вашите или на други лица жизненоважни интереси; в случаи, в които като физически или юридически не сте в състояние да дадете съгласието си; когато сте ги направили обществено достояние или за установяване, упражняване или защита срещу правни искове.

  Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

  • Вашата организация;
  • професионални съветници и консултанти;
  • местни и централни правителствени органи (включително правозащитни органи);
  • линейки, противопожарни и други служби за гражданска защита;
  • застрахователни компании и клубове P & I;
  • регулаторни органи.


Научете повече (Какво събираме и как го използваме) - Информация за наематели
НАЕМАТЕЛИ И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Ние обработваме следните категории лични данни за наемателите на нашите офиси и техните служители.
 1. Видове лични данни, които обработваме
  Можем да събираме и обработваме следните категории лични данни:
  Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, дата на раждане, идентификационен номер, данни за паспорт / i.d карта;
  Видео-наблюдение, HDCVI и IP изображения;
  Фотографско изображение;
  Изисквания: данни за здравето (например инвалидност);
  Друга информация: Информация, която получаваме по време на използването на нашите помещения.

 2. Как се събира Вашата лична информация?
  Тази информация е или (a) предоставена от Вас, (б) предоставена от Вашата организация, (в) получена от камерите за видео-наблюдение, HDCVI и IP изображения в / около нашите офиси, или (г) създадена от нас докато Вие / Вашата организация използва нашите помещения.

 3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни
  Необходимо е да събираме и съхраняваме информацията за Вас за следните цели:
  • за да гарантираме сигурността на нашите сгради, да предотвратяваме и откриваме престъпления, тероризъм и щети на нашата собственост;
  • за да Ви предоставим достъп до сградата (ите);
  • за да спазваме нашите процедури за безопасност и за да реагираме в случай на авария;
  • за да потвърдим Вашето местонахождение;
  • за да Ви осигуряваме достъп до нашите помещения (в случай на инвалидност);

  Придържаме се към следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

  • когато е в наш легитимен интерес или в интерес на трета страна като: за да защитаваме нашата собственост, да предпазваме нашите служители и на нашия бизнес, както и служителите и бизнеса на наемателите ни ; да осигуряваме Вашата безопасност и безопасността на другите лица в сградата и да Ви предпазваме от престъпления, щети и кражби с взлом;
  • когато е необходимо за защита на Вашия живот или живота на трета страна;
  • когато е необходимо спазването на наше правно задължение, ако сме в позицията на субект на задължението;
  • можем да обработваме лични данни и с Вашето съгласие;
  • специални категории данни (инвалидност) могат да бъдат обработени въз основа на Вашето изрично съгласие, когато е необходимо да се защитят Вашите или на други лица жизненоважни интереси; когато Вие сте физически или юридически неспособни да дадете съгласие; когато сте ги направили обществено достояние или за установяването, повдигането или защитата срещу правни искове.

  Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

  • Вашата организация;
  • професионални съветници и консултанти;
  • местни и централни правителствени органи (включително правозащитни органи);
  • линейки, противопожарни и други служби за гражданска защита;
  • доставчици на услуги;
  • застрахователи;
  • регулаторни органи.


Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с компании от групата на Navibulgar и с компании, които контролират Navibulgar, както и с доставчици на услуги. Също така, може да споделяме лични данни с бизнес партньори (например институции за финансови услуги, застрахователи), бенефициенти по сметки, куриерски компании, нотариуси или други, които са част от предоставянето на продукти и услуги / получаване на продукти и услуги от Вас или от дейността ни. Ние може да разкриваме лични данни на правителствени и регулаторни органи като Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Комисията за защита на личните данни, Морските администрации, Пристанищните служби, когато това се изисква според прилаганото спрямо нас законодателство и с цел защита или предявяване на претенция. Споделяме лична информация с други организации и фирми, които ни предоставят услуги като компании за събиране на вземания, доставчици на хостинг сървъри, сървърни хостинг услуги, ИТ софтуер и доставчици на поддръжка, доставчици на услугиза съхранение на документи и доставчици на други функционалности за back office. Можем да споделяме лични данни и с организации за проучване на пазара, които ни помагат да развиваме и подобряваме услугите си. Личните данни могат да бъдат разкривани като част от корпоративна сделка, като сливане или продажба на активи. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и с Вашето съгласие, когато това е разрешено от закона или или за да се защити човешки живот, жизненоважни интереси, права или имущество на Navibulgar или трети лица.
Личните данни, които събираме, могат да бъдат предавани на трети държави, международни организации или територии извън ЕС и Европейската икономическа зона ("ЕИЗ") (страни от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които Европейската комисия реши, че предоставяното от тях ниво на защита на личните данни е адекватно. Прехвърлянето на лични данни в тази трета страна или в международна организация може да се осъществи без да е необходимо да се получи допълнително разрешение. Актуализираният списък на държави, територии, сектори и международни организации, признати от Европейската комисия като осигуряващи "адекватно ниво на защита", е на разположение на: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. За повече информация относно прехвърлянето на данни за търговски цели на компании, базирани в САЩ, които са част от Privacy Shield (щит за поверителност), погледнете: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.
В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени извън ЕИЗ, ние ще се стремим да прилагаме подходящи предпазни мерки за тяхната защита и сигурност, и да ги използваме само в съответствие с вашите отношения с Navibulgar и практиките, описани в това уведомление за поверителност.
Можете да научите повече за механизмите, използван от нас за международни трансфери, като кликнете по-долу.
Научете повече (Предаване в държави без "адекватно ниво" на защита).

Научете повече (Предаване в държави без "адекватно ниво" на защита).
ПРЕДАВАНЕ НА СТРАНИ БЕЗ "АДЕКВАТНОНИВО" НА ЗАЩИТА
Личните данни, свързани с Вас, могат да бъдат предавани и съхранявани в държави и територии извън Европейската икономическа зона ("ЕИЗ"). Те могат да бъдат обработвани от субекти, принадлежащи към групата на Navibulgar или към свързаните с нея дружества на холдингова основа, или от нашите доставчици на услуги, разположени извън ЕИЗ.

Трансфери в групата
Използваме стандартни клаузи за защита на данните (конкретни договори, одобрени от Европейската комисия (за повече информация вижте: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)), при които лични данни се прехвърлят на дружества от нашата група, които се намират в страни, които не са посочени от Европейската комисия като осигуряващи "адекватна" защита на личните данни.

Трансфери до трети страни

В случаите, когато е подходящо, ние можем (обикновено на "ad hoc основа") да използваме доставчици на услуги, разположени извън ЕИЗ, които ни дават възможност да предоставяме нашата услуга или да доставяме стоки (например брокери), или Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на наши професионални консултанти в такива държави или на други организации.
Когато получателят се намира в държава, за която Европейската комисия не счита, че разполага с адекватни закони за защита на вашите данни, прехвърляме личните данни, като използваме една от следните мерки:
 • Когато извършва редовно бизнес с такъв субект или физическо лице, ще се стремим да приложим горепосочените стандартни клаузи за защита на данните.
 • Когато прехвърлянето е на "ad hoc основа" или когато не успеем да подпишем Стандартни клаузи за защита на данните, ние ще предавамеличните данни само ако:
  • Изрично сте дали съгласието си за такова прехвърляне;
  • Предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор във Ваш интерес и ние сме страни по този договор;
  • Предаването е необходимо, за да сключим договор с Вас, или за изпълнението на преддоговорни мерки, предприети по Ваше желание,
  • Предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • Предаването се извършва от регистър, който съгласно законодателството на ЕС или на държавите-членки има за цел да предоставя информация на обществеността и който е достъпен за справки от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, предвидени в правото на ЕС или правото на държавите-членки са изпълнени в конкретния случай
  • Предаването е необходимо, за да бъдат защитени Вашите или на други лица жизненоважни интереси, когато физически или юридически не сте в състояние да дадете съгласие;
  • Предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес.


Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на ОРЗД. Ще запазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, за да удовлетворим всички правни, счетоводни или отчетни изисквания или да защитим законните си интереси. В случай, че няма законово изискване за периода на запазване на личните данни, ние определяме подходящия период на запазване на личните данни, като преценяваме количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на Вашите личните данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, и приложимите срокове за искове, които могат да бъдат предявени срещу нас или от нас срещу Вас.
При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашата лична информация, така че вече да не може да бъде свързана с Вас.
Ако желаете по-подробна информация относно периодите ни за съхранение на лични данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на Navibulgar (имейл: dpo@navbul.com).
Целта ни е да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени. За да предотвратим неоторизиран достъп, унищожаване или разкриване на Вашите лични данни, ние въведохме подходящи физически, технически и организационни мерки. Нашите доставчици на услуги е необходимо да направят същото. Някои от нашите мерки за сигурност могат да бъдат намерени тук.

Научете повече (Защита на данни)
Защита на данните
При оценяването на подходящото ниво на защоита ние отделяме специално внимание на рисковете, които могат да възникнатпри обработката, и по-конкретно от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до събраните, съхраняваните или обработваните по друг начин лични данни. Ние непрекъснато актуализираме и тестваме нашата технология за защита. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен до онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да Ви предоставят облаги или услуги, контролираме достъпа до системи и мрежи, което ни позволява да попречим на хората, които нямат право да виждат Вашата лична информация да получат достъп до нея. Обучаваме нашите служители относно важността на поверителността на информацията и запазването на неприкосновеността на личния живот и сигурността на Вашата информация и въвеждаме подходящи политики и процедури. Ние сме ангажирани работниците, не спазващи правилата за защита на личните данни да понесат съответна дисциплинарна отговорност.ОРЗД предоставя определени права за защита на даннитеви, включително да изисквате достъп, коригиране, ограничаване, изтриване или прехвърляне ("пренасяне") на Вашите данни и да възразявате срещу използването на Вашите данни, включително за директен маркетинг. Нашият отговор на Вашите искания може да зависи от това кои правни основания използваме за обработване на въпросните данни.
Имате право да подадете жалба срещу нас в съответния надзорен орган (в България, Комисията за защита на личните данни, бул. "Проф. Цветан Лазаров", София 1592, www.cpdp.bg), но ако считате че обработването на личните Ви данни не е в съответствие с ОРЗД, моля, свържете се с нас първо. За повече информация относно правата ви по ЗЗЛД, моля, кликнете върху Научете повече (Вашите права).

Научете повече (Вашите права)
Вашите права
В допълнение към правото на подаване на жалба до съответния надзорен орган ОРЗД предоставя наза физически лица, пребиваващи в ЕИЗ редица права.

 • Право на достъп
  ОРЗД Ви дава правото да разберете дали обработваме Вашите лични данни и ако това е така, да получите копие от обработваните лични данни и информация за:
  • целта / целите на обработката на лични данни (защо ги обработваме);
  • категориите лични данни, свързани с Вас, които обработваме;
  • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити;
  • когато е възможно, планираният срок за съхраняване на Вашите лични данни или критериите, които използваме, за да определим този срок;
  • информация за Вашите права съгласно ОРЗД (правото да поискате от нас коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни или да възразите срещу такова обработване и право да подадете жалба пред надзорен орган);
  • когато личните данни не се събират от Вас, налична информация за техния източник;
  • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и поне в тези случаи значима информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последици от такава обработванеза вас, и
  • ако прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИЗ, подробности за подходящите гаранции, които сме използвали за защита на Вашите лични данни и за гарантиране на Вашите права.
  Първото копие на обработваните лични данни е безплатно. За всяко допълнително копие може да наложим разумна административна такса, при което ще съобразим нашите административни разходи. Запазваме си правото да не ви предоставим исканите данни или да ги редактираме, така че правата на третите лица да не бъдат засегнати (например в случай, че обработваните лични данни за вас не могат да се разделят от личните данни на трети лица) . Можем да откажем да ви предоставим лични данни, ако това е разрешено съгласно приложимо спрямо нас законодателство. Ако обработваме голямо количество информация за вас, можем да поискаме да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането ви.

 • Право на коригиране
  Имате право да поискате по всяко време коригиране на личните Ви данни, ако са неточни или стари, както и да поискате непълни данни да бъдат попълнени, като съобразявате целите на обработване. Ние си запазваме правото да не изпълним Вашето искане за попълване на непълни данни, ако допълнителната информация не е ни необходима за целите на обработването.

 • Правото да оттеглите Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни
  Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или изрично съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Това няма да засегне законността на извършеното преди оттеглянето обработване. Моля, имайте предвид, че независимо от такова оттегляне на съгласието, ние все още може да продължим да обработваме Вашите лични данни на друго правно основание/други правни основания. Обработването на Вашите лични данни може да продължи и на основание член 17, параграф 3 от ОРЗД (например за установяване, упражняване или защита на правни претенции).

 • Право на възражение срещу обработванена Вашите лични данни
  Имате право да възразите безплатно срещу обработване на Вашите лични данни, което се основава на правните основания: легитимен интерес или изпълнение на задача от обществен интерес. Когато получим възражението ви, ще направим преценка на правното основание за обработка и ще преустановим същото, освен ако основанията ни за обработване имат предимство пред правата и свободите ви. Ние няма да прекратим обработването, въпреки вашето възражение, ако то се извършва за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 • Право на възражение срещу директния маркетинг
  Вие имате право да възразите срещу обработване, извършвано за целите на директния маркетинг, както и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг. В разумен срок след получаване на вашето възражение, ще прекратим обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг.

 • Правото да поискате ограничаване на личните Ви данни
  Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни (т.е. да прекратим използването им), ако смятате, че са неточни, че ги обработваме незаконно, че вече не се нуждаем от тях за целите, за които са била събрани или когато сте се противопоставили на обработването, извършвано на правните основания "легитимен интерес" или "изпълнение на задача от обществения интерес". Докато разглеждаме молбата Ви, ще прекратим обработването на личните Ви данни в разумен срок от датата на получаване на молбата. Ще Ви уведомим за решението си и за нашите основанияи за продължаване на обработването на личните Ви данни в съответствие с вътрешните процедури на Navibulgar и приложимото право. Когато обработването е ограничено по Ваше желание, тези лични данни, с изключение на съхранение, се обработват само с Вашето съгласие. Моля, обърнете внимание, че при всички случаи няма да спрем обработването на личните Ви данни, ако такива лични данни се обработват за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или на държава-членка.

 • Правото за изтриване ("да бъдеш забравен")
  Имате право да поискате да изтрием личните Ви данни без неоправдано забавяне, когато се прилага едно от следните основания:
  • личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Вие сте оттеглили вашето съгласие за обработване и нямаме друго правно основание за обработването на личните ви данни;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение съгласно законодателството на ЕС или законодателството на държавата-членка, което се прилага спрямо нас;
  • Вие сте се противопоставили на обработването на Ваши лични данни, основано на законните основания за "легитимен интерес" или за „обработване в обществен интерес“ и и няма преимуществено законно основание за обработването, респ. обработването се извършва за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или сте възразили срещу обработването за целите на директния маркетинг;
  • личните данни са свързани с дете на възраст под 16 години и са събрани във връзка с с прякото предлагане на услуги на информационното общество.

  Имайте предвид, че правото на изтриване не е абсолютно право. Ние ще продължим да обработваме личните Ви данни, ако обработването е необходимо за една от следните цели:
  • за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или в правото на държава-членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели;
  • за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

 • Право на преносимост на личните данни
  Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, в случай че обработваме личните ви данни на основание ваше съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на договор с вас, нямаме друго основание за обработване и обработването се извършва по автоматизиран начин.
  Ако ще бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране ("автоматизирани решения"), което води до правни последици за Вас или по подобен начин ви засяга съществено, ще Ви уведомим.
  Можете да упражнявате правата си по всяко време, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Navibulgar на: dpo@navbul.com.
  Всяка промяна в данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните на Navibulgar се публикува на уебсайта на Navibulgar: http://www.navbul.com.
  Можем да изискаме допълнителна информация от Вас (включително копия от документи) с цел проверка на самоличността ви.
  Ще отговорим на Вашето искане без неоправдано забавяне (обикновено в рамките на един месец) и, когато е приложимо, ще изложим причините, поради които не възнамеряваме да изпълним Вашите искания. Ако се нуждаем от допълнително време, за да отговорим (по-специално, дължащо се на поради сложността му или ако сте направили множество искания), ще Ви уведомим.
  Вие имате право да упражнявате Вашите права без да заплащате такса към нас. Въпреки това, когато Вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия се характер, ние можем:
  • да наложим разумна такса; или
  • да откажем да предприемем действия по искането.Сайтът на Navibulgar е възможно да съдържа връзки към уебсайтовете на други компании и организации, които могат да представляват интерес за вас ("Сайтове на трети страни").
Тези сайтове на трети страни могат да използват "бисквитки" или да поставят други файлове на компютъра ви, да събират данни или да изискват от Вас информация, която би могло да ви идентифицира. Сайтовете на трети страни се управляват от собствените си правила за поверителност, ние не упражняваме контрол над тях, затова ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за техните правила или обработването на вашите лични данни. Когато влизате в сайтове на трети страни, моля, уверете се, че сте прочели внимателно приложимите правила или уведомления за поверителност.
Това уведомление за поверителност подлежи периодично на промяна. Най-актуалната му версия щерегулира използването на Вашите лични данни и постоянно ще бъде публикувано на http://www.navbul.com. Когато е уместно и възможно или се изисква от ОРЗД, тези промени ще Ви бъдат съобщавани по имейл.
Ние може да изпращаме периодични напомняния по електронната поща относно нашите уведомления и периодично да изискваме по имейл (ако има такъв) актуализации на използваната от нас лична информация.
Моля, проверявайте често от Ваша страна, за да проследявате актуализации или промени в нашето уведомление за поверителност.
Въпроси относно уведомлението за поверителност или Вашите права? Молим, уведомете ни, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Navibulgar:
По имейл: dpo@navbul.com
По поща:
бул. "Приморски" 1,
район "Одесос", 9000
Варна, България
На вниманието на: длъжностното лице по защита на данните.