Изисквания към кандидатстващите
  
 1. Изисквания за всички длъжности:
  1. Да притежава необходимите документи със срок на валидност не по малко от една година от датата на подаване на Заявление за постъпване на работа, както следва:
   • Моряшки паспорт
   • Задграничен паспорт
   • Свидетелство за правоспособност
   • Удостоверение за преминати курсове на първоначална подготовка:
    - техники за лично оцеляване;
    - противопожарна безопасност и борба с пожари;
    - прилагане на първа помощ;
    - лична безопасност и социални отговорности.
  2. Да удостовери годността си за работа на море чрез медицински преглед по установен ред и условия.
  3. Да притежава необходимите за длъжността познания по английски език.

 2. Изисквания по длъжности:
  1. За офицерски състав:
   • водач на спасително средство и дежурна лодка;
   • обучение за борба с пожари по разширена програма;
   • оказване на първа медицинска помощ;
    A.A. По длъжности:
    • подготовка за корабен офицер по сигурността – за Капитан;
    • оказване на медицински грижи на борда – за Капитан, Старши помощник капитан и Втори помощник капитан;
    • удостоверение за ниво на владеене на английски език /Марлинс тест/ придобито в БМКЦ – за Капитан над 80%; за Главен механик, Старши помощник капитан и Втори механик -75%; Вахтен помощник капитан – 70%; Вахтен механик и Електромеханик – 60%.
  2. За изпълнителен състав:
   • медицинска здравна книжка – за домакинска команда;
   • удостоверение за изискващата се квалификация – за кораборемонтчик /фитер/ и готвач;
   • говорим английски – нивото се установява в процеса на интервюто.

Документи за кандидатстване