Navbul.com > Home > Sakar
Sakar
Bulk Carrier
1995
21591 МТ
Malta
9104811
RINA
NIL
8.513 M
168.95 М
25 M
13957 / 7249
5 / 5
24948.8 M3